Header Ads

แนะแนวเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง ทั่วไทย

สวัสดีค่ะ.. บทความนี้จะกล่าวเป็นเชิงแนะแนวการเรียนวิชาชีพกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง ที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยค่ะ
วิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการสอนฝึกอบรม ด้านทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาทางสายอาชีพ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่เปิดอบรมไม่กี่ชั่วโมงก็จบหลักสูตร และสามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าเรียนถูก (หลายวิชาชีพ ค่าเรียนเพียง 1 บาทต่อชัวโมงค่ะ) บางครั้งเปิดอบรมให้ฟรี ๆ ด้วยก็มีค่ะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกวิชาที่เปิดสอน อาทิ :
  • สาขางานยานยนต์ , สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ , สาขางานไฟฟ้ากำลัง , สาขางานเชื่อมโลหะ , สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขางานการบัญชี , สาขางานเทคนิคยานยนต์ , สาขางานติดตั้งไฟฟ้า , สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ , วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิชาการตลาด , วิชาช่างยนต์ , วิชาการบัญชี , วิชางานการโรงแรม , วิชางานก่อสร้าง เป็นต้นค่ะ 
หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตัวอย่างวิชาที่เปิดสอน เช่น 
  • วิชาการตัดเย็บเสื้อ , วิชาเสริมสวย-ตัดผม-ซอยผม , วิชาการแต่งเล็บ , วิชาอาหารไทย , วิชาขนมไทย , วิชาการประดิษฐ์ของขำร่วย , วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้ , วิชาดนตรี , วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า , วิชาคอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรมต่าง ๆ) เป็นต้นค่ะ 

** สำหรับวิทยาลัยสารพัดช่างแห่งใด จะเปิดอบรมสาขารายวิชาใดบ้างนั้น ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสถาบันนะคะ หรือหากทางเราได้รับข้อมูลอัพเดทมา ก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่าง ทั่วไทย มีดังนี้
ส่วนกลาง : กรุงเทพและปริมณฑล   
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
   286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02 223 1069 , 02 223 2267 และ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (สาขาชุมชนห้วยขวาง) โทรศัพท์ : 02 277 9130

วิทยาลัยสารพัดสี่พระยา 
   1.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า เลขที่ 474/2 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02 236 -1312 ,  02 236 1245 , โทรสาร : 02 233 - 2252
   2.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ เลขที่ 1130 ซอยวานิช 2 ติดกับกรมเจ้าท่า (ตลาดน้อย) สุดซอยเจริญกรุง 22 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02 266 5449
   3.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาชุมชนบ่อนไก่ ตั้งอยู่ที่เคหะ อาคารชุมนบ่อนไก่ แฟลต 1 และ แฟลต 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02 250 0693 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
   159 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์  02 437 – 5371 , 02  438 – 1133 , 02  437 – 5512 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 
   332 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ : 02 424 0776 , 02 424 1944 โทรสาร : 02 433 1862
เว็บไซต์ : www.nlpoly.com/Home.html

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ    
   274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์: 02 - 395 3935 ต่อ 330 งานทะเบียน เว็บไซต์: www.spkpoly.ac.th/

  • เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.), หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น, ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ, หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ส่วนภูมิภาค : ภาคเหนือ   
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
   49 ม.5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 053 - 211 592 , 053 - 221 875 โทรสาร : 053 - 211 468
เว็บไซต์ : www.cmpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 
   551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 054 - 821 567 โทรสาร : 054 - 821 568
เว็บไซต์ : www.lampangpoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
   50 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ : 054 - 710 367 โทรสาร : 054-772520
เว็บไซต์ : www.upc.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   17 ถนนอินใจมี ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055 416 879 , 055 444 050
โทรสาร : 055 444 050 เว็บไซต์ :www.upc.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
   1 หมู่13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 เว็บไซต์ : www.sukhothai-pc.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
   60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056 - 720 395 โทรสาร : 056 - 721 524 ต่อ 124 เว็บไซต์ : www.polyphet.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ : 055 - 721 596 เว็บไซต์ : www.kpp.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
   316 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056 - 613 481 โทรสาร : 056 - 613 481 เว็บไซต์ : www.ppc.ac.th

ส่วนภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น 
   316 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 โทรศัพท์ : 043 26 2085 โทรสาร : 043 262 085 ต่อ 102 เว็บไซต์ : kkp.ac.th/index.php

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 
   137 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042 221 170 โทรสาร : 042 241 911
เว็บไซต์ : http://www.uptech.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 
   84 หมู่ 6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ : 043 971 203 โทรสาร : 043 971 204
เว็บไซต์ : http://www.mpc.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 
   448 หมู่ 9 ชุมชนนาอ้อย ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042 732 688 โทรสาร : 042 733 149 เว็บไซต์ : www.sknk-ptc.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
   247 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 923 300 , 044 923 301 โทรสาร : 044 923 302 , 044 246 468

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 
   380 ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 044 812 083 , 044 811 938 โทรสาร : 044 811 938 , 044 816 600 เว็บไซต์ : www.cpmpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 
   12 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043 812 102 โทรสาร : 043 812 102 เว็บไซต์ : http://www.kpc.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 
   138 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ : 044 612 260 โทรสาร : 044 613 354
เว็บไซต์ : www.brpoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 
   778 หมู่ 20 บ้านหนองโดงพัฒนา ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044 514 414 โทรสาร : 044 519 343 เว็บไซต์ : www.srpoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 
   65 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 045 611 899 โทรสาร : 045 611 879 เว็บไซต์ : www.sipotec.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
   35 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045 244 754 โทรสาร : 045 244 755

วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม 
จ.นครพนม
 
ส่วนภูมิภาค : ภาคกลาง / ภาคตะวันออก/ ภาคตะวันตก
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 
   131 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 213 334 , 035 335 237 โทรสาร : 035 335 965 เว็บไซต์ : www.apc.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
   100 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 420 950 โทรสาร : 036 424 929 เว็บไซต์ : www.lpc.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 
   5/10 ถ.เลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036 220 263 โทรสาร : 036 220 128 เว็บไซต์ : www.srbpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี  
   93 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032 - 488 058 โทรสาร : 032 - 488 060

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 
   เลขที่ 1 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032 321 003 ต่อ 112 , 032 321 903 , 032 323 924 โทรสาร 032 323 924
เว็บไซต์ : www.rptc.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
   45 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง กม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 056 970 097 โทรสาร : 056 970 096 เว็บไซต์ : www.uthaipoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
   102 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์: 0-3451-2676 โทรสาร: 0-3451-2776 เว็บไซต์ : www.kanpoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส  
   166/1 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035 511 880 โทรสาร : 035 523 890 เว็บไซต์ : www.bunharnpoly.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
   255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034 250 881 โทรสาร : 034 256 605 เว็บไซต์ : www.nptpolytech.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
   122 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034 716 343 โทรสาร : 034 716 343 เว็บไซต์ : www.ssptc.ac.th
 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
   306/1 ซอย 5 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037 212 220 โทรสาร : 037 212 220 ต่อ 40 เว็บไซต์ : www.ppcollege.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 
เลขที่ 146 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
โทรศัพท์ : 038 382 662 โทรสาร : 038 382 039 เว็บไซต์ : www.chpt.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038 685 383 โทรสาร : 038 691 829 เว็บไซต์ :www.rayongpoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
   236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 039 512 172   โทรสาร : 039 520 530 เว็บไซต์ : www.tratpt.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
เลขที่ 59 ถนนชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ : 039 330 125 โทรสาร : 039 330 125 เว็บไซต์ : www.chanpoly-college.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 
เลขที่ 50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 0-3898-1214 เว็บไซต์: www.km.chpc.ac.th/

ส่วนภูมิภาค : ภาคใต้   
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 
เลขที่ 214 หมู่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์. 075 312 162 , 075 312 163 แฟกซ์. 075 313 044 เว็บไซต์ : www.nkpc.ac.th/home.html

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
ที่อยู่ : 55 หมู่ 13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 541 765 - 6 , 073 541 768 โทรสาร : 073 541 765 , 073 540 768
เว็บไซต์ : moodle.chompupantip.net/moodle153_new/

วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 
เลขที่ 5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 074 614 046 เว็บไซต์ : www.ptlpoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 
ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074 311 590 เว็บไซต์ : www.spc.ac.th/htpdoc/index.php

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 
   158 หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร - ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ : 077 576 505 โทรสาร : 077 576 505 เว็บไซต์ : www.cptech.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 
   392 หมู่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077 288 360 โทรสาร : 077 287 577 เว็บไซต์ : srpc.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์ : 075 570 556 - 7 โทรสาร : 075 570 558 เว็บไซต์ : www.ptt.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 
   50 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
เว็บไซต์ : www.krabipolytechniccollege.ac.th/web

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลถาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัทพ์ : 076 224 283
เว็บไซต์ : www.polyphuket.ac.th/poly2/

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
เลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา รหัสไปรษณีย์  9500
โทรศัพท์ : 073 273 505 - 8 โทรสาร : 073 361 105 เว็บไซต์ : www.yalapoly.ac.th/

หมายเหตุ : หากข้อมูลที่นำเสนอนี้ พิมพ์ผิดพลาดหรือตกหล่นประการใด ขออภัยด้วยนะคะ แล้วจะมาอัพเดทข้อมูลเรื่อย ๆ ค่ะ

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.