Header Ads

ประกาศรับสมัครอบรมวิชาชีพระยะสั้น ชั่วโมงละ 1 บาท จัดโดย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอบรมวิชาชีพ ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ค่าเรียน ชั่วโมงละ 1 บาท เท่านั้นค่ะ โดยรายวิชาที่เปิดสอน ผู้เรียนสามารถนำทักษะฯ ไปประกอบอาชีพอิสระ หรือสมัครงาน ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ดีทีเดียวค่ะ


วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดฝึกอบรม และให้บริการวิชาการ แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในชุมชน โดยมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับอาชีพธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคมของชุมชน คือ หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะและสมรรถนะการประกอบอาชีพได้จริง และเข้าสู่อาชีพได้รวดเร็ว

เปิดรับสมัคร "หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น" ประจำปีการศึกษา 2560

ค่าเรียนชั่วโมงละ 1 บาท (เรียน 150 ชั่วโมง) และค่าลงทะเบียน 10 บาท รวมเป็นเงิน 160 บาท

รอบเช้า 9.00 น. - 12.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
รอบค่ำ 17.00 น. - 20.00 น.

กำหนดการ / รายวิชาที่เปิดสอน / รอบเวลาเรียน ดังนี้

รับสมัคร 27 มีนาคม 2560, เปิดเรียน 15 พฤษภาคม 2560 ได้แก่
 • วิชา กระโปรงและเสื้อเบื้องต้น / รอบบ่าย
 • วิชา ขนมยอดนิยม คุกกี้และเค้ก /รอบบ่าย หรือ รอบค่ำ
 • วิชา เสริมสวยเบื้องต้น / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ

รับสมัคร 15 พฤษภาคม 2560, เปิดเรียน 24 กรกฎาคม 2560
 • วิชา ตัดผมชาย ระดับ 1 / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ
 • วิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ

รับสมัคร 1 มิถุนายน 2560, เปิดเรียน 25 กรกฎาคม 2560 ได้แก่
 • วิชา กระโปรงและเสื้อสมัยนิยม / รอบบ่าย
 • วิชา ขนมอบ โดนัท ขนมปัง และขนมทั่วไป / รอบบ่าย หรือ รอบค่ำ
 • วิชา ตัดผมชายสมัยนิยม / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ

รับสมัคร 24 กรกฎาคม 2560, เปิดเรียน 4 ตุลาคม 2560
 • วิชา เกล้าผมถักเปีย นวดหน้า แต่งหน้า / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ
 • วิชา การจัดดอกไม้สดเพื่อการค้า / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ

รับสมัคร 28 สิงหาคม 2560, เปิดเรียน 16 ตุลาคม 2560
 • วิชา ชุดติดกันและกางเกงสตรี / รอบบ่าย
 • วิชา ขนมยอดนิยม คุกกี้และเค้ก / รอบบ่าย หรือ รอบค่ำ
 • วิชา สระ เซ็ทผม จัดทรง / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ

รับสมัคร 13 ตุลาคม 2560, เปิดเรียน 27 ธันวาคม 2560
 • วิชา ตัดผมชายระดับ 1 / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ
 • วิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ

รับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2560, เปิดเรียน 8 มกราคม 2561
 • วิชา เสื้อและกางเกงสมัยนิยม / รอบบ่าย
 • วิชา ขนมอบ โดนัท ขนมปัง และขนมทั่วไป / รอบบ่าย หรือ รอบค่ำ
 • วิชา ตัดผมชายสมัยนิยม / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ

รับสมัคร 5 มกราคม 2561, เปิดเรียน 23 มีนาคม 2561
 • วิชา เกล้าผมถักเปีย นวดหน้า แต่งหน้า / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ
 • วิชา การจัดดอกไม้สดเพื่อการค้า / รอบเช้า หรือ รอบค่ำ
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
*สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 16.00 น.

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
เลขที่ 50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 038 981 214

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.