Header Ads

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2558 ศพจ.ชัยภูมิ


สวัสดีค่ะ.. มีข่าวประกาศจาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มาแจ้งให้ทราบค่ะ เรื่องรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2558 

ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เพื่อพัฒนฝีมือความรู้ ความสามารถพื้นฐานในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทำงานหรือประกอบอาชีพให้กับกำลังแรงงาน ผู้ประสงค์จะเข้าสู่การทำงานเป็นแรงงานผู้มีฝีมือได้มาตรฐานตามกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และมีสวัสดิการสำหรับผู้รับการฝึก ตามสาขาดังต่อไปนี้

1.กลุ่มสาขาอาชีพที่เปิดรับสมัคร
ลำดับที่ 1. กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง
   1.1ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมกระจกและอะลูมิเนียม : ฝึกในสถานประกอบกิจการ 5 เดือน รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.3
ลำดับที่ 2. กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
   2.1ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น : ฝึกในศพจ. 4 เดือน : ฝึกในสถานประกอบกิจการ 2 เดือน รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.6
ลำดับที่ 3.กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล
   3.1 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์  ม.3 : ฝึกในศพจ. 4 เดือน : ฝึกในสถานประกอบกิจการ 2 เดือน รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.3
ลำดับที่ 4.กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   4.1 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ : ฝึกในศพจ. 4 เดือน : ฝึกในสถานประกอบกิจการ 2 เดือน รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม. 3
   4.2 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก : ฝึกในศพจ. 4 เดือน : ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.3
   4.3 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร : ฝึกในศพจ. 60 ชั่วโมง รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปวช.
   4.4 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก : ฝึกในศพจ. 60 ชั่วโมง รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปวช.
   4.5 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (การตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์) : ฝึกในศพจ. 60 ชั่วโมง รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปวช.
ลำดับที่ 5. กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ
   5.1 พนักงานนวดแผนไทย : ฝึกในศพจ. 150 ชั่วโมง รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.6

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
   2.1 เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
   2.2 อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เฉพาะสาขาอาชีพในลำดับที่ 2.1 , 3.1 , 4.1 และ 4.2
   2.3 อายุระหว่าง 17 - 30 ปี เฉพาะสาขาอาชีพในลำดับที่ 1.1
   2.4 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เฉพาะสาขาอาชีพในลำดับที่ 4.3 , 4.4 , 4.5 และ 5.1
   2.5 มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 เว้นกรณีสาขาอาชีพที่ได้กำหนดเป็นการเฉพาะ
   2.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้น ๆ ได้ตลอดหลักสูตร
   2.7 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่าอย่างร้ายแรง
   2.8 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันและเวลาที่กำหนด
   2.9 มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง โดยมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

3.หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
   3.1 หนังสือรับรองทางการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   3.3 ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

4.สวัสดิการผู้รับการฝึกที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขัยภูมิให้ได้แก่ 
   4.1 หอพักฟรี
   4.2 เสื้อฝึกงาน
   4.3 เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้รับการฝึกที่มีฐานะยากจนและประพฤติดี
   5.กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
   5.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557
   5.2 สอบคัดเลือกด้วยข้อสอบแบบปรนัยและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557
   5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และทางเว็บไซต์ : ww.csdc.go.th
   5.4รายงานตัวและปฐมนิเทศผู้รับการฝึกและผู้ปกครองหรือผู้อุปการะผู้สมัครซึ่งเชื่อถือได้ให้คำรับรองและทำใบมอบตัว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เวลา 9.00 น.
   5.5 ดำเนินการเปิดฝึกอบรมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2558 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพฝีมือรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
- ถนนชัยภูม-ตาดโตน ตำบลในเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 ตามวันเวลาราชการ
- โทรศัพท์ : 044 822 049


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.