Header Ads

เปิดรับสมัครอบรมวิชาชีพฟรี ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย

สวัสดีค่ะ การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนฝึกอาชีพ เพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นทักษะในการทำงาน เพื่อสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว วันนี้ทางเรามี ประกาศการรับสมัครอบรมอาชีพ ของศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย มารายงานให้ทราบค่ะ


ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย ประกาศรับสมัครอบรมวิชาชีพ โดยได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกหลักสูตร/วิชา เรียนฟรี พร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางศูนย์ฯได้จัดให้ฟรีแก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ะ

หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม แบ่งเป็น หลักสูตร 6 เดือน และ หลักสูตรอบรมระยะสั้น

วิชาชีพที่เปิดฝึกสอนในหลักสูตร 6 เดือน มีดังนี้ค่ะ
 • หลักสูตร ดูแลผู้สูงอาชีพและเด็กเล็ก(บริบาล)
รับทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป อายุ 18 - 45 ปี
 • หลักสูตร การจัดการสำนักงานสายพาณิชย์ 
รับสมัครทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 15 - 35 ปี
 • หลักสูตรการโรงแรมและบริการ
รับหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 15 - 35 ปี
 • หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า 
รับหญิงและชาย จบการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 15 - 50 ปี
 • หลักสูตรเสริมสวยสตรี 
รับทั้งหญิงและชาย วุฒิการศึกษา ป. 6 ขึ้นไป อายุ 15 - 50 ปี

วิชาชีพ หลักสูตร อบรมระยะสั้น ดังนี้
 • หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 
จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป อายุ 18 - 45 ปี
 • สักคิ้ว 3 มิติ 
อายุ 18 - 50 ปี จบวุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • การตัดผมชาย อายุ ระหว่าง 15 - 50 ปี 
จบวุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) 
อายุ 18 - 55 ปี จบวุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • การทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม 
อายุ 15 - 50 ปี จบวุฒิ ป.6 ขึ้นไป

สวัสดิการ/บริการ ที่ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดให้ระหว่างเรียน ดังนี้
 • ที่พัก (เฉพาะสตรี) 
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 • กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
 • บริการด้านสังคมสงเคราะห์
 • บริการด้านการรักษาพยาบาล
 • ชุดฟอร์มอบรมฟรี 
 • อุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียน /การสอน
 • บริการอินเตอร์เน็ต และ WIFI ระหว่างฝึกอบรมฟรี
 • บริการจัดหางาน ให้หลังจบหลักสูตร
หลักฐานการสมัคร:
 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 1 ฉบับ 
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นของ บิดา,มารดา หรือของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
สอบถามและสมัครได้โดยตรงที่:
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
เลขที่ 10 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 053-723-950 ต่อ 110 หรือ 081-961-6676
โทรสาร 053-958-055
เว็บไซต์: www.vtw-cr.go.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.