Header Ads

อบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด)


สวัสดีค่ะ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 จัดอบรมโดย วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีกำหนดดำเนินการในเดือนตุลาคม 2557 นี้ค่ะ

- รายละเอียดมีดังต่อไปนี้วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมฟรี !! ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและประกอบอาชีพด้านสปา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ นักส่งเสริมมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) จำนวน 20 คน

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ และมีกำหนดฝึกอบรม ในเดือนตุลาคม 2557 ที่จะถึงนี้นะคะ

โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร :-
  1. เป็นคนไทย ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
  2. มีประสบการณ์่การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
  3. ผ่านการฝึกอาชีพในสาขาสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง และมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฏิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง หรือ
  4. เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ หรือ
  5. เป็นผู้ผ่านการเรียนรู้และฝึกอบรม โดยตรงทางด้านสปาตะวันตก หัตถบำบัด , หรือ สปาตะวันตก โภชนบำบัด , หรือ สปาตะวันตก วารีบำบัด , สปาตะวันตก สุคนธบำบัด ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ 
  6. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการแพทย์แผนไทย หรือ 
  7. เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 
  8. เป็นผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ , หรือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอื่นๆ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ , เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ , เทคนิคการแพทย์ , นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา , นักสาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น และมีประสบการณ์การทำงาน และประกอบอาชีพเกี่ยวกับ สาขาอาชีพสปาตะวันตก หัตถบำบัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
  9. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 และมีประสบการณ์การทำงาน และประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพสปาตะวันตก หัตถบำบัด ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
  10. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ 
         - ไทยสัปปายะ หัตถบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ
         - ไทยสัปปายะ โภชนบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ
         - ไทยสัปปายะ วารีบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ
         - ไทยสัปปายะ สุคนธบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ

        - ไทยสปา หัตถบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ
        - ไทยสปา โภชนบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ
        - ไทยสปา วารีบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2 หรือ
        - ไทยสปา สุคนธบำบัด ระดับ 1 หรือ ระดับ 2
และ มีประสบการณ์การทำงาน และประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก หัตถบำบัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี

* ค่าธรรมเนียมทดสอบ 100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :-
วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 643 4981 และ 02 245 1707 ต่อ 312 , 321


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.