Header Ads

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ชั่วโมงละ 1 บาท


วันนี้นำเสนอข่าวการเปิดรับสมัครเรียนวิชาชีพ พร้อมกับแนะนำแหล่งอบรมอาชีพ ในจังหวัดชลบุรีอีก 1 แห่งค่ะ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักนะคะ เป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เก็บค่าเรียนเพียง ชั่วโมงละ 1 บาท เท่านั้นค่ะ

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

รายละเอียด สำหรับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

รายวิชาที่เปิดสอน
 • วิชาเสื้อเบื้องต้น /รอบเช้า / เรียนวันที่ 13 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562 
 • วิชากางเกงสตรีเบื้องต้น / รอบเช้า / เรียน 18 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2562
 • วิชาเสื้อสมัยนิยม 1 / รอบบ่าย / เรียน 13 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562
 • วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม / 1 บ่าย / เปิดเรียน 18 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2562
สถานที่เรียน: เรียนที่สาขาวัดโพธิสัมพันธ์
 • วิชาเสื้อเบื้องต้น / รอบบ่าย / วันเปิดเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562
 • วิชากางเกงสตรีเบื้องต้น / บ่าย / เรียน 18 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2562
 • วิชาเสื้อสมัยนิยม 1 / รอบเช้า / เรียนวันที่ 13 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562
 • วิชากางเกงสตรีสมัยนิยม 1 / เช้า / เรียน 18 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2562
สถานที่เรียน: วท.พัทยา

รอบเช้า เรียนเวลา 9.00 น. - 12.00 น.
รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ค่าสมัครเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์
ค่าเรียน ชั่วโมงละ 1 บาท (หลักสูตร 75 ชั่วโมง)
ค่าสมัคร รายวิชาละ 10 บาท
รวมเป็นเงิน 85 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สามารถอ่านออกเขียนได้ 
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา 
 3. สามารถใช้งานจักรเย็บผ้าเบื้องต้นได้
หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วิชาละ 1 ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน วิชาละ 1 ฉบับ 
 3. รูปถ่าย วิชาละ 1 รูป
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนรายวิชา ในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนน้อยกว่า 15 คน ในแต่ละรอบการเรียนค่ะ

ผู้สนใจสมัครเข้าเรียน สามารถติดต่อขอสมัคร ได้ที่:

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
เลขที่ 15/17 ม.2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัทพ์: 038 221 643
โทรสาร: 038-221818
เว็บไซต์: pattayatech.ac.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.