Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม วิชาชีพระยะสั้น


ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนวิชาชีพระยะสั้น อยู่ในจังหวัดนครปฐมค่ะ ซึ่งเปิดสอนวิชาชีพหลายสาขา ให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเข้าเรียนรู้ ตามความต้องการของตน

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นองค์กรเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างหลากหลาย มุ่งมั่นพัฒนาให้
ผู้เรียนมีทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานระดับสากล

หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น(เฉพาะทาง) จำนวน 75 ชั๋วโมง ดังนี้
 • ประเภทช่างยนต์
 1. ระบบเครื่องยนต์ 
 2. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล/เบนซิน 
 4. ระบบเครื่องล่างรถยนต์ 
 5. ระบบส่งกำลังรถยนต์ 
 6. ขับรถยนต์ 
 7. ช่างซ่อมบำรุงจักรยาน
 • ประเภทการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 1. การถนอมอาหาร 
 2. การแปรรูปอาหาร(สำหรับประชาชนทั่วไป) 
 • ประเภทคอมพิวเตอร์
 1. คอมพิวเตอร์ 1
 2. คอมพิวเตอร์ 2 
 3. คอมพิวเตอร์ 3 (การนำเสนอผลงาน) 
 4. คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 5. คอมพิวเตอร์กับสำนักงาน 1 
 6. คอมพิวเตอร์กับสำนักงาน 2
 • หมวดวิชาทักษะชีวิต
 1. ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น
 • ประเภทบัญชี
 1. การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี(Excel) 
 2. การบัญชีสำหรับกิจการธุรกิจซื้อขายสินค้า 
 3. พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 
 4. พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 5. การพิมพ์หนังสือราชการ 
 6. Excel Workshop สำหรับงานธุรกิจ 
 7. การบัญชีธุรกิจบริการ 
 8. การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 
 • ประเภทคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 1. การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก 
 2. การตัดเย็บเบื้องต้น (สำหรับประชาชนทั่วไป) 
 3. ดอกไม้ประดิษฐ์ 
 4. การแกะสลัก ผัก ผลไม้และวัสดุอื่น ๆ 
 5. การร้อยลูกปัด 
 6. เบเกอรี่เบื้องต้น 
 7. อาหารว่าง 
 8. ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น 
 9. การจีบผ้าและผูกผ้า 
 10. งานประดิษฐ์จากผ้า 
 11. เครื่องหอมสมุนไพร 
 12. ผลิตภัณฑ์จากหลอด 
 13. พื้นฐานการเย็บผ้าและซ่อมแซมผ้าด้วยมือ
 • ประเภทช่างไฟฟ้ากำลัง 
 1. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 
 2. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 2 
 3. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 4. งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
 5. งานติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
 • ประเภทช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 1. การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 
 2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี
ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
เลขที่ 255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร: 034 985 205
เว็บไซต์: www.nptpolytech.ac.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.