Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ประกาศรับสมัครอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

สวัสดีค่ะ วันนี้มีประกาศเปิดรับสมัคร อบรมวิชาชีพสาขาช่างต่าง ๆ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มาแจ้งให้ทราบกันค่ะ


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร เยาวชน บุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมใน หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2561 ในสาขาวิชาช่างต่าง ๆ จำนวน 8 สาขาช่าง ดังนี้

1. ช่างประกอบโครงอลูมิเนียม
 • ฝึกอบรมในสถาบันฯ 4 เดือน , ฝึกในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน 
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์
3. ช่างสีรถยนต์
4. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
5. ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
 • ฝึกอบรมในสถาบันฯ 4 เดือน , ฝึกในสถานประกอบการ 2 เดือน
6. ช่างกลึง
7. ช่างไฟฟ้า
 • ฝึกอบรมในสถาบันฯ 6 เดือน , ฝึกในสถานประกอบการ 2 เดือน 
8.เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
 • ฝึกอบรมในสถาบันฯ 4 เดือน , ฝึกในสถานประกอบการ 1 เดือน 
การฝากฝึกในกิจการ
เมื่อจบการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จะส่งฝากฝึกตามสถานประกอบกิจการและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแต่ละสาขาช่าง ผู้ผ่านการฝึกในกิจการ ถือว่าสำเร็จการฝึกหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน และได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณสมบัติ
 • อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้น ๆ ได้ตลอดหลักสูตร
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง
เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
 1. หนังสือรับรองทางการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมาวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
 4. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (8.30 น. - 16.30 น.)

สถานที่รับสมัคร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
เลขที่ 113 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-น้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000
โทรศัพท์: 032 337 609 , 032 337 614

กำหนดการสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารฝึกอบรม ห้อง 101 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ขอความร่วมมือ ผู้เข้ารับการฝึก ให้มาถึงสถานที่สอบ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. และ ประกาศผล วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.

กำหนดการปฐมนิเทศและเข้ารับการฝึกอบรม
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.
การฝึกอบรม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

สวัสดิการที่ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับ
 • หอพักฟรี
 • มีชุดเครืองแต่งกายและชุดฝึกงานสำหรับผู้รับการฝึกไม่เกินคนละ 400 บาท
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มีทุนการฝึกอบรม สำหรับผู้รับการฝึกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือยากจน ในการฝึกอบรมอาชีพ 
ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
เลขที่ 113 หมู่ 10 ถนนเขาวัง-น้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์: 032 337 609 , 032 337 614
website: ratchaburi.dsd.go.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.