Header Ads

เชิญชวนสมัคร โครงการประกวด ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

สวัสดีค่ะ เมื่อปีที่แล้ว ทางบล็อกของเรา เคยเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับโครงการประกวดฯ ของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นโครงการแนวเสริมสร้างและส่งเสริมผู้ประกอบใหม่ หรือ  startup  เผลอแพล็บเดียว โครงการฯ ล่าสุดของปีนี้ เปิดรับสมัครอีกแล้วนะคะ วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วจริง ๆ เลย ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเชิญชวนน้อง ๆ เพื่อน ๆ ผู้ที่มีความฝัน ที่จะเป็นผู้ประกอบการ เป็นนักธุรกิจ ผู้ที่มีไอเดียดี ๆ ลงมือสร้างสรรค์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ไปกับโครงการฯ นี้ค่ะ


โครงการประกวด “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” เป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่ ปี 2556 โดยทางธนาคารฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้สร้างสรรค์แนวคิดทางธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศ

ที่ผ่านมา โครงการประกวด ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน ได้รับความสนใจ จากผู้สมัครทั่วประเทศ กว่า 5,095 ทีม คิดเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 11,453 คน และมีผู้ที่สนใจ ติดตามโครงการ มากกว่า 107,000 คน ซึ่งในแต่ละปี ทางโครงการฯ จะมี Concept ในการประกวดค่ะ

สำหรับ ปี 2560 นี้ Concept คือ ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง ซึ่งสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ และเตรียมพร้อม สู่การเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะ

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิด ผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง
 • เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital (VC)
 • ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เงินทุนในการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ
 • ส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่
ขยายความ CONCEPT: ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง
 • ทำได้เลย “เป็นแผนงานที่มีความถ้วนครบสมบูรณ์ในทุกมิติ มีความพร้อมที่สามารถจะนำไปดำเนินการได้”
 • ทำได้เร็ว “ธนาคารออมสินพร้อมเป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อ การร่วมทุน รวมทั้งการบ่มเพาะความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ”
 • ทำได้จริง “เป็นแผนธุรกิจที่สัมผัสได้ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง”
หลักเกณฑ์ การตัดสินผลงาน ของคณะกรรมการ
 • ผลงานธุรกิจต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 • ผลงานธุรกิจที่มีนวัตกรรม มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองทิศทาง Thailand 4.0
 • ผลงานธุรกิจที่มีความสร้างสรรค์โดดเด่นและแตกต่างสื่อให้เห็นถึงแนวคิดได้อย่างชัดเจนครบถ้วนและสอดคล้องสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • ผลงานธุรกิจต้องมีโอกาสทางการตลาด มีศักยภาพในการนำออกสู่ตลาด เติบโตและสร้างความสามารถด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • ผลงานธุรกิจมีรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน เกื้อกูล สนับสนุน และสามารถสร้างประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบธุรกิจ Sustainable Growth Model
 • ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานรวมถึงการตอบคำถามต่อคณะกรรมการ (Presentation + Q&A)
กลุ่มเป้าหมาย:
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 30 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2544)
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ:
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี โดยเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2544
 • ผู้เข้าสมัครในนามบุคคล หรือสมัครในนามธุรกิจ ที่จดทะเบียนธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
ขั้นตอนการดำเนินการ:
 • เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook, ไปรษณีย์ (นับวันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
 • อบรมผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 100 สุดยอดธุรกิจ ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
 • ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
 • อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
 • รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผล ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม สุดท้าย จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์ เตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
หมายเหตุ: กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทุนประเดิม จากธนาคารออมสิน:
 • ผลงานชนะเลิศ เงินทุนประเดิม 1,000,000  บาท
 • ผลงานรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  เงินทุนประเดิม  500,000 บาท
 • ผลงานรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  เงินทุนประเดิม 200,000  บาท
 • ผลงานชมเชย 7 ผลงาน เงินทุนประเดิม ผลงานละ  50,000  บาท
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม ที่เข้าร่วมอบรม เงินทุนประเดิมผลงานละ 5,000  บาท
* ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม ที่เข้าร่วมอบรม จะได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ ในการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และได้รับการพิจารณาการ ขอสินเชื่อ และ/ หรือการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

** ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

น้อง ๆ และผู้ที่สนใจ เข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของโครงการฯ นะคะ https://www.gsb100tomillion.com/

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.