Header Ads

เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญผู้ประกอบการค้าขายด้านอาหารและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เป็นการอบรมฟรีค่ะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขต 50 แห่ง ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการอาหาร , ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร ร่วมทั้งผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหาร ที่ควรต้องมีความสะอาด และปลอดภัย ดังนั้น ทางสำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร จึงร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง จัดอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสกับอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ประชาชน ได้บริโภคอาหาร ที่มีความสะอาด และปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งผู้ผ่านการอบรมดังกล่าวจะได้รับหนังสือรับรอง และ บัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จากกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการขออนุญาต หรือต่ออายุ ใบอนุญาตของสถานประกอบการด้านอาหาร

สำนักอนามัย จึงขอเชิญชวน ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร หรือ ผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 50 รุ่น ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ร่วมทั้งขอสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่:
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 50 แห่ง และ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย โทรศัพท์: 02 640 9981 - 2 ต่อ 4 หรือ สมัครทางเว็บไซต์ www.foodsanitation.bangkok.go.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.