Header Ads

เชิญร่วมสมัคร โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย Startup Thailand by GSB

สวัสดีทุกคนค่ะ วันนี้นำโครงการประกวดฯ ดี ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวเนื่องกับการสร้างเสริมแนวทาง ความคิด ทักษะและประสบการณ์ ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือสร้างธุรกิจส่วนตัว มาประชาสัมพันธ์ค่ะ โดยธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by GSB ร่วมพิชิตรางวัลกว่า 3,000,000 บาท


โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” จัดโดย ธนาคารออมสิน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพสูงในการสร้างธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและนำมาร่วมพัฒนา ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
 • เพื่อกระตุ้น คนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชน
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ธนาคารออมสินในการเป็น “ธนาคารของประชาชาชน”
 • เพื่อสนับสนุนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย
 • เพื่อพัฒนาให้ผู้ที่กลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความรู้ด้านการวางแผนทางธุรกิจการบริหารเงิน การลงทุน การตลาด รวมถึง การสร้างวินัยทางการเงิน 
 • เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up)
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารออมสิน ลูกค้า สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 30 ปี
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 – 30 ปี โดยเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2543
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใด
 • ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน
ขั้นตอนการดำเนินการ
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook, ไปรษณีย์ (วันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจ ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2559
ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ภายในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559
อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 สุดยอดธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559

รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มประสบการเตรียมความพร้อม START UP THAILAND by GSB (Meet & Learn with Inter Venture)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เงินทุนจากธนาคารออมสิน
 • ผลงานชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุน 1,000,000 บาท
 • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุน 500,000 บาท          
 • ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินทุน 200,000 บาท                                      
 • ผลงานรางวัลชมเชย 7 รางวัล เงินทุน 50,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม เงินทุนผลงานละ 5,000 บาท
*หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 อันดับ ในข้อ 1 - 4 จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เตรียมความ พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 แนวคิดธุรกิจ
 • ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com และ ดำเนินการดังนี้
 • กรอกใบสมัคร
 • จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม Spider Model (เป็นการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจไว้ ใน 1 หน้ากระดาษ เพื่อให้เห็นภาพไอเดียธุรกิจที่ชัดเจนและเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพัฒนามาจาก Business Canvas* และ Lean Canvas)
 • บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที แนะนำชื่อทีม ก่อนบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV ด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube ใช้ระบบตั้งค่าแบบ “ไม่แสดงรายการ” (Unlisted) และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการฯ
 • ส่งเอกสาร ตาม ข้อ 2 โดยผ่านช่องทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail: admin@gsb100tomillion.com
 • และ/หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่น เขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษา ส่งมาที่ โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันจันทร์ที่20 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตรา วันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสิน ในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 • ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีม ต้องเข้าร่วมค่ายอบรมกับธนาคาร ออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมอบรมและเข้าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วม ถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ ด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดธนาคารออมสิน จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ยินดีข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่ เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม 
 • หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสินขอระงับ การให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสิน ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 092 - 247 - 0426 - 8 , e-mail : admin@gsb100tomillion.com

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.