Header Ads

รับสมัครอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานภาค 8 นครสวรรค์

สวัสดีค่ะ แจ้งประกาศการอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนเเละบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่น 3/2559 อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ


รายละเอียด วัน/เวลา และ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
  • สาขาช่างผู้ประกอบอาหารไทย 
วุฒิ ป.6 ; อายุ 15 - 45 ปี (ฝึกในสถาบัน 2 เดือน , ฝึกในกิจการ 1 เดือน)
  • สาขาช่างทำมุ้งลวดประตู - หน้าต่าง อะลูมิเนียม 
วุฒิ ม.3 ; อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ฝึกในสถาบัน 2 เดือน , ฝึกในกิจการ 1 เดือน)
  • สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
วุฒิ ม. 3 ; อายุ 15 - 25 ปี (ฝึกในสถาบัน 4 เดือน , ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
  • สาขาช่างสีรถยนต์
วุฒิ ม. 3 ; อายุ 15 - 25 ปี (ฝึกในสถาบัน 4 เดือน , ฝึกในกิจการ 2 เดือน)
  • สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
วุฒิ ม.3 ; อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ฝึกในสถาบัน 6 เดือน , ฝึกในกิจการ 2 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร
การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร ณ ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือเเรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานภาค 8 นครสวรรค์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1
เลขที่ 159 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0 5680 2703 - 5 ต่อ 114 , โทรสาร : 0 5680 2712
เว็บไซต์ : www.dsd.go.th/Nakhonsawan

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
การคัดเลือก
- ลงทะเบียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรา (ด้านหลังอาคารอำนวยการ)

สอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ / สัมภาษณ์
เวลา 10.00 น. ณ โรงฝึกงานช่าง

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2 มิถุนายน 2559
เวลา 14.00 น. ณ ฝ่ายประสานการพัฒนาฝึมือแรงงาน

รายงานตัวเข้าฝึกปฐมนิเทศ / เปิดฝึก วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมเทวสภา
หมายเหตุ: ผู้รับการฝึกอบรมที่มี อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำผู้ปกครองมารับรองในวันเปิดฝึกด้วย

วันเปิดฝึก วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พร้อมกันทุกสาขา
การสมัครและเข้ารับการฝึก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.