Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รับสมัคร อบรมวิชาชีพระยะสั้น


วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เปิดรับสมัคร เข้ารับการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามงบประมาณ งบอุดหนุน จาก อบจ.ภูเก็ต โดยเปิดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2557 และจะเริ่มเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 26 กันยายน 2557 นี้ค่ะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ค่ะ
 • หลักสูตรช่างตัดผมชาย อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียนฟรี (งบอบจ.) เรียน จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 12.00 น.
 • หลักสูตรช่างเสริมสวย อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียนฟรี (งบอบจ.) เรียน จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 12.00 น.
 • หลักสูตรการตกแต่างภาพด้วย Photo Shop CS อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียนฟรี (งบอบจ.) เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียนฟรี (งบอบจ.) เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Joomla อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียนฟรี (งบอบจ.) เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรการขับร้องเพลงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียนฟรี (งบอบจ.) เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียนฟรี (งบอบจ.) เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรการขับและการบำรุงรักษารถยนต์ อบรม 60 ชั่วโมง , รับสมัคร 20 คน , ค่าลงทะเบียน 610 บาท , ค่าอุปกรณ์ 250 บาท เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรเทคนิคตัดผมชาย อบรม 60 ชั่วโมง รับสมัคร 20 คน ค่าลงทะเบียน 610 บาท ค่าอุปกรณ์ 250 บาท เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรแกะสลักสบู่เพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโอง 310 บาท ค่าอุปกรณ์ 300 บาท เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรการขบและการบำรุงรักษารถยนต์อบรม 60 ชั่วโมง รับสมัคร 20 คน ค่าลงทะเบียน 610 บาท ค่าอุปกรณ์ 250 บาท เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรขนมไทย อบรม 60 ชั่วโมง รับสมัคร 20 คน ค่าลงทะเบียน 610 บาท ค่าอุปกรณ์ 250 บาท เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรขนมอบ (คุกกี้และเค้ก) อบรม 60 ชั่วโมง รับสมัคร 20 คน ค่าลงทะเบียน 610 บาท ค่าอุปกรณ์ 250 บาท เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรภาษาจีน 2 อบรม 60 ชั่วโมง รับสมัคร 20 คน ค่าลงทะเบียน 610 บาท  เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน (เพื่อการประกอบอาชีพ) อบรม 60 ชั่วโมง รับสมัคร 20 คน ค่าลงทะเบียน 610 บาท  เรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
หลักฐานการสมัครเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 • หลักฐานการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานจาก สนง.จัดหางาน (กรณีเรียนฟรี)

ผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
เลขที่ 42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลถาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัทพ์ : 076 224 283 
เว็บไซต์ : www.polyphuket.ac.th/poly2/


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยียมชมบล็อกค่ะ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.