Header Ads

อบรม พนักงานสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (ศพร.วัดธาตุทอง)ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพ 57 สปาตะวันตก
มีบุคคลจำนวนไม่น้อย ที่ให้ความสนใจ ข่าวฝึกอาชีพ ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา การฝึกอาชีพ ในสาขาวิชานี้ ได้แบ่งจำแนกออกเป็นรายวิชาย่อย ๆ หลายวิชาด้วยกัน เพื่อเน้นรายละเอียดของทักษะความรู้ในวิชานั้น ๆ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนันเองค่ะ

วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งข่าว การฝึกอาชีพ ในสาขานี้ ที่ทางเรานำมาเสนอค่ะ และหากท่านใด ยังไม่สะดวก หรือไม่พร้อมที่จะสมัครเข้ารับ การฝึกอบรม ดังกล่าวนี้ ก็ติดตามข่าวฝึกอาชีพ ที่ทางเราจะนำมาเสนอ ในลำดับต่อ ๆ ไปนะคะ  ^^

 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)  
สังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดรับสมัคร การฝึกอบรม เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาพนักงานสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) จำนวน 20 คน

-  กำหนด ฝึกอบรม ในวันที่ 21 , 22 , 23 , 24 , 25 เมษายน 2557
-  เวลาอบรม 09.00 น. - 16.00 น. และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันที่ 28 เมษายน 2557
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัคร เมือมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ครบตามจำนวนที่ได้กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :-
    1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
    2.มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นวดแผนไทย ระดับ 1 หรือใบผ่านงาน
    3.ผ่านการเรียนนวดสปา หรือการเรียนนวดน้ำมัน 60 ชั่วโมง

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :-
    1.ใบผ่านการเรียนนวดสปา หรือการเรียนนวดน้ำมัน 60 ชั่วโมง
    2.ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นวดแผนไทย ระดับ 1 หรือใบผ่านงาน
    3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
    4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ท่านที่สนใจ สามารถสมัครฝึกอบรมได้ที่ :-
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 390 0261 - 4 , 02 390 - 2212
เว็บไซต์ : home.dsd.go.th/bkk/


 ^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.