Header Ads

สารพัดช่างสี่พระยา ฝึกอาชีพระยะสั้น 1/2557การฝึกอาชีพ ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่ตนเองมีความสนใจหรือมีความถนัด เพื่อนำทักษะความรู้ในการ ฝึกอาชีพ ไปประกอบอาชีพเป็นของตนเอง หรือใช้สมัครเข้าทำงานในบริษัทฯ ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ นั้น จัดได้ว่า เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและสามารถสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตได้ดีทีเดียวค่ะ

ข่าวฝึกอาชีพ ข่าวนี้ เป็นการเปิดรับสมัครของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2557 ในหลักสูตร ฝึกอาชีพระยะสั้น
รุ่นที่ 171 โดยเปิดรับสมัคร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เปิดเรียน วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 9 กรกฏาคม 2557

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอน 3 สาขาดังนี้

1. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า
ที่ตั้ง : เลขที่ 474/2 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02 236 -1312 ,  02 236 1245 , โทรสาร : 02 233 - 2252

2. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ
ที่ตั้ง : เลขที่ 1130 ซอยวานิช 2 ติดกับกรมเจ้าท่า (ตลาดน้อย) สุดซอยเจริญกรุง 22 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02 266 5449

3, วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาชุมชนบ่อนไก่
ตั้งอยู่ที่เคหะ อาคารชุมนบ่อนไก่ แฟลต 1 และ แฟลต 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 250 0693

ตัวอย่างรายวิชาชีพที่เปิดสอน อาทิเช่น
 • สาขาช่างยนต์ 
 • ช่างไฟฟ้าในอาคาร 
 • ช่างไฟฟ้าภายในบ้าน 
 • ช่างปรับอากาศ 
 • ช่างอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 • ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 • การใช้งานแท็บเล็ตและสมาร์โฟนเบื้องต้น 
 • การพัฒนาแอพพลิเคชั้นแอนดรอยด์เบื้องต้น 
 • การควบคุมด้วยสมองกลฝังตัวเบื้อต้น
 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อนงานอาชีพ 
 • ตัดเสื้อเบื้องต้น 
 • ตัดเสื้อสมัยนิยม 
 • งานประดิษฐ์ผ้าเพื่อการค้า 
 • ศิลปะบนผืนผ้า 
 • ขนมอบ 
 • อาหารยุโรป 
 • เครื่องดื่มและไอศกรีม 
 • ซอยผม - ตัดผมชาย 
 • สิ่งประดิษฐ์จากเชือก 
 • การถ่ายภาพ 
 • ศิลปะภาพถ่าย 
 • การเปลี่ยนสีผม 
 • การซอยผม - เซทผม
การเรียน การสอน แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่
- รอบเช้า เวลาเรียน 9.00 น. - 12.00 น.
- รอบบ่าย เวลาเรียน 13.00 น. - 16.00 น.
- รอบค่ำ เวลาเรียน 17.00 น. - 20.00 น.
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
กรณีผู้สมัคร ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ต้องแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 รายวิชา

ผู้สนใจการฝึกอบรมอาชีพ ดังกล่าวนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ spy.ac.th

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.