Header Ads

ผู้ประกอบการใหม่ นิด้า


อบรมฟรี เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรม เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ

คณะบริหารธุรกิจนิด้า ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation: NEC) สำหรับประชาชนทั่วไป (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ SMEs โดยตรง และสอดรับกับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเป็น รูปธรรม

เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 3/2554
- ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มึนาคม 2554 (จำนวนจำกัด)
- เริ่มอบรมวันที่ 15 มีนาคม – 1 เมษายน 2554

วันและเวลาในการฝึกอบรม :
 • วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. - 21.00 น. และ 
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น
หลักฐานการสมัคร :
 1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับ ปวช.
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 3. สําเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นั้ว 1 รูป (ติดใบสมัคร)
คุณสมบัติของผู้สมัคร (กลุ่มเป้าหมาย) :
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการคัดเลือก  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประกอบการใหม่ ตั้งแต่ ปี 2545 – ปี 2553 มาก่อน
 • มีสัญชาติไทย และ มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่ควรเกิน 60 ปี
 • สําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป (กรณีระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับ ปวช. ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยร่วม ดําเนินงานและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
 • เป็นผู้ว่างงาน/ทายาทธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก่อตั้งกิจการใหม่หรือขยายกิจการ เพื่อให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งมั่นคงและแข่งขันได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ : 02 - 727 3947 , 02 - 727 3984
เว็บไซต์ : mba.nida.ac.th/necขับเคลื่อนโดย Blogger.