Header Ads

ฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


สวัสดีค่ะ.. มีข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาก วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้ค่ะ

ประกาศการ กำหนดการฝึกอบรม / ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : การออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Joomla
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 18 ชม.
วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Business English Communication)
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 30 ชม.
วันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร (Mandarin Communication)
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 30 ชม.
วันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 60 ชม.
วันที่ 14 - 18 , 21 กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : นวดไทยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้น 10 อาการ (ต้องมีมาตรฐานฯ นวดไทย ระดับ 1 )
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 36 ชม.
วันที่ 18 - 20  กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : Microsoft Word
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 18 ชม.
วันที่ 21- 25  กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : Adobe Illustrator CS5 (ต้องมีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์)
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 30 ชม.
วันที่ 21 - 25  กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Business English Writing)
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 30 ชม.
วันที่ 24 - 25  กุมภาพันธ์ 2554
 • สาขาที่เปิดอบรม/ทดสอบ : ทดสอบมาตรฐาน ฯ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1
 • ระยะเวลาฝึก/ทดสอบ : 6 ชม. 
หมายเหตุ : ระยะเวลาที่ เปิดฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทาง วิทยาลัยการแรงงาน ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณี ผู้เข้าอบรม ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

สอบถามรายละเอียด โทร. 02 245 1707 ต่อ 321 , 312 , 302 , 322 หรือ 02 643 4981

หลักฐานการสมัคร :
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป    
 2. สำเนาบัตรประชาชน
สำหรับกรณีสมัคร อบรมอาหารไทย , ไทยสปา , ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเคยผ่านการฝึกอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะขับเคลื่อนโดย Blogger.