Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค1 สมุทรปราการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ แผนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน เปิดอบรมดังนี้ 

หมวด พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม 
เช่น ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานบริการ 
หลักสูตร 
1.เทคนิคการบริการประทับใจ (Service Mind) รุ่นที่ 1
 - อบรม 6 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 21 มิย. 54
2.เทคนิคการบริการประทับใจ (Service Mind) รุ่นที่ 2
- อบรม 6 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 20 กค. 54
3.การปรุงเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ (mock tail)
- อบรม 12 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 16-17 มีค. 54
4.อาหารจานด่วนแบบอินเตอร์
- อบรม 18 ชม. จำนวน 20 คน / รุ่น วันที่ 22-24 มีค. 54

หมวด พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์
หลักสูตร
1.การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)
- อบรม 12 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 19-20 มค. 54
2.การบริหารโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
- อบรม 12 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 23-24 กพ. 54
3.การเพิ่มผลผลิต
- อบรม 12 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 9-10 กพ. 54
4.การบริหารการขนส่ง
 - อบรม 12 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 27-28 เมย. 54

หมวด พัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อการพััฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตร
1.การพัฒนาหัวหน้างาน / ผู้บริหาร ระดับกลาง
- อบรม 18 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 18-20 พค. 54
2.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- อบรม 18 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 19-21 เมย. 54
3.เทคนิคการเจรจาต่อรอง
- อบรม 12 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 3-4 สค. 54
4.ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
- อบรม 12 ชม. จำนวน 25 คน / รุ่น วันที่ 2-3 กพ. 54

หมวด พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสใสการประกอบอาชีพ
หลักสูตร
1.การทำผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (น้ำหมักชีวภาพ)
- อบรม 18 ชม. จำนวน 20 คน / รุ่น วันที่ 5,12,19 มิย. 54
2.อาหารสร้างรายได้ : ซูชิ
- อบรม 6 ชม. จำนวน 20 คน / รุ่น วันที่ 3 มีค. 54
3.อาหารสร้างรายได้ : หมูกรอบ , หมูแดง
- อบรม 12 ชม. จำนวน 20 คน / รุ่น วันที่ 13-14 กค. 54
4.อาหารสร้างรายได้ : ลูกชุบ
- อบรม 6 ชม. จำนวน 20 คน / รุ่น วันที่ 3 พค. 54
5.การนวดแผนไทย
- อบรม 30 ชม. จำนวน 20 คน / รุ่น วันที่ 17-21 มค. 5

ดูรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ : home.dsd.go.th/centralขับเคลื่อนโดย Blogger.