Header Ads

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครผู้ประกอบการอาหารแปรรูป เติมองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพ


สวัสดีค่ะ นำข่าวอบรมที่น่าสนใจ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ โดยเป็นข่าวประกาศ การรับสมัครการฝึกอบรม "ผู้ประกอบการด้านอาหารแปรรูป" เข้าร่วมอบรมฯ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ดำเนิน "โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก"

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ระดับ SME ในพื้นที่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ให้เกิดการพัฒนาระบบให้ได้ตามมาตรฐาน GMP Codex และ หรือ HACCP ที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล
รวมไปถึง ทางด้านการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ใหัมีขีดความสามารถ ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารแปรรูป ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, เพชรบุรี, และ ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสมัครอบรมฯ

  1. ฟรีค่าบริการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ GMP (17 โรงงาน) และ HACCP (7 โรงงาน) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดโครงการ (10 ผลิตภัณฑ์)
  2. ฟรี่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (ระบบ GMP และ HACCP และพัฒนาผลิตภัณฑ์)
  3. สนับสนุนค่าตรวจประเมิณ
  4. ฟรีค่าฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

ท่านที่สนใจ สามารถคลิกชม รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารในการสมัคร ได้ที่: www.fostat.org

เกี่ยวกับผู้จัดอบรมฯ โดยสังเขป:
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย หรือ สามารถเรียกสั้น ๆ ว่า FoSTAT เป็นองค์กรอิสระทางด้านวิชาชีพ ที่ไม่มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2519 โดยการรวมกลุ่มของ อาจารย์ นักวิชาการ ที่สนใจในปัญหาต่าง ๆ ทางด้านอาหาร และ เห็นความสำคัญ ของการพัฒนาองค์ความรู้ทาง วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร

ที่ทำการ: ห้อง 722 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02 942 8528, 083 908 0797

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.