Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษฟรี

สวัสดีค่ะ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ จัดอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ซึ่งได้จัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามาดำเนินการสอน และผู้เข้าฝึกอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับวุฒิบัตร จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยนะคะ โครงการฯนี้ อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

รายละเอียด ดังนี้
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง
  • วันที่ฝึกอบรม 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 20 คน 
  • วันที่ฝึกอบรม 26 - 30 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 20 คน 
ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

คุณสมบัติผู้รับการฝึก
  1. อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป 
  2. เป็นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบ EPS-TOPIK 
  3. สามารถเข้าอบรมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หลักฐานการสมัคร
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
ผู้สนใจ สามารถสอบถามและสมัครได้ที่ :-
ฝ่ายสงเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา กม 99 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
เว็บไซต์ : www.dsd.go.th/Nakhonratchasima
โทรศัพท์ : 044 416 948

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.