Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เปิดอบรมอาชีพช่าง ฟรี


ทักษะวิชาชีพด้านช่างต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ไม่รู้จบ จะนำไปสมัครงานหรือประกอบการเป็นเจ้าของกิจการเอง ก็ย่อมได้ทั้งนั้น วันนี้ทางเรามี ข่าวฝึกอบรมวิชาชีพสาขาช่างที่น่าสนใจ ถึง 4 สาขา และเปิดอบรมฟรี ด้วยนะคะ มารายงานให้ทราบค่ะ


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ได้เตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนาฝีมือแรงงาน เขตอีสานตอนล่าง ภายใต้การดำเนินงานประกันคุณภาพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเน้นครูฝึกฝีมือแรงาน ที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักร ที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อผลิตแรงงานคุณภาพ คู่คุณธรรม เชื่อมโยง อุตสาหกรรม ป้อนตลาด SMEs ซึ่งตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา ขาดแคลนแรงงาน

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รุ่นที่ 36 (2/2558) สาขาช่างที่เปิดสอน ดังนี้
 1. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
 2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ผู้ประกอบอาหารไทย 
 4. นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร :-
 1. มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ม.3 ขึ้นไป 
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ 
 3. มีสุขภาพแข็งแรง เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาช่างได้ตลอดหลักสูตร
หลักฐานการสมัคร :-
 1. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา 
 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 
 3. บัตรประจำตัวประชาชน บัตรจริงพร้อมสำเนา หรือ หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 
 4. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมาวกและแว่นตาดำ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
กำหนดเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่ะ
เปิดฝึกอบรม วันที่ 2 มิถุนายน 2558

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ :
ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045 317 242 - 6 ต่อ 300

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.