Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดอบรมระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์) วิชาช่างยนต์


สวัสดีค่ะ.. มีประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจต้องการเรียน วิชาชีพทางด้านช่างยนต์ มาประชาสัมพันธ์ค่ะ ทักษะวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์นี้ จะเรียนเพื่อสมัครงาน หรือเพื่อประกอบกิจการ หรือไว้ใช้งานเองก็ดีทั้งนั้นเลยนะคะ ^^
รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้ค่ะวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม มีความประสงค์ ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง (หลักสูตรสั่งตัดเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยวิชาชีพที่เปิดสอน ได้แก่ :

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง
 • วิชาระบบเครื่องยนต์  
 • วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ 
 • วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์
เปิดรับสมัครทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ :
งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น. - 16.30 น.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก :
 • เป็นผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจจะศึกษาฝึกอบรมในรายวิชาที่กำหนด 
 • เป็นชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
 • มีสัญชาติไทย และมีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท
หลักฐานการสมัคร :
 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
 3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ 
 4. ค่าสมัครเรียนรายวิชาละ 10 บาท 
 5. ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (เหมาจ่าย) รายวิชาละ 1,000 บาท 
ระยะเวลาการฝึกอบรม :
 • อบรมเฉพาะเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
 • งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 034 985 205 
 • งานทะเบียน โทรศัพท์ : 080 249 6167


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.