Header Ads

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ฝึกอบรม ผู้ประกอบการใหม่ผู้ประกอบการใหม่ อบรม วิเคราะห์ วางแผนธุรกิจ
หลายท่านต้องการเป็น เจ้าของธุรกิจ เบื่อการทำงานประจำ อยากเป็นผู้ประกอบการเอง แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ?
การสมัครเข้ารับ การฝึกอบรม จากหน่วนงานต่าง ๆ เป็นคำตอบและเป็นทางเลือกที่ดี ทางหนึ่งค่ะ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:NEC)

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 78 ชั่วโมง
- นโยบายและมาตรการส่งเสรม SMEs
- ปฐมนิเทศ / การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่
- การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
- ประชาคมเศรษฐกิอาเซียน (AEC)
- การบริหารจัดการด้านการตลาดและเทคนิคการขาย / บริการ
- การจัดการด้านการขายและบริการ
- การบริหารองค์กรบุคลากร และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
- การจัดทำแผนธุรกิจรายบุคคลและแนะแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง / ขยายธุรกิจ
และกิจกรรมสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ
- การเพิ่มทักษะการประกอบการด้วยการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค และ หรือการปรีกษาแนะนำเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจ แนะนำเกี่ยวกับการผลิต การบริการ การหาช่องทางการตลาด
- การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการจัดตั้ง ขยายธุุรกิจ
- ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

วัตถุประสงค์ :-
- เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ
- เพื่อสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักาน ลูกจ้างที่มีศักยภาพ ให้สามารถส้างโอกาส ประกอบธุรกิจด้วยตนเอง
- เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้อยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ" ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

คุณสมบัติขั้นต้น
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
- วุติการศึกษา ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2557
สัมภาษณ์คัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2557
อบรมระหว่างวันที่ วันที่ 30 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2557 หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์
ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์ : 042 207 232 - 5 , 042 207 239 - 40 , 042 207 243
โทรสาร : 042 207 241
คุณอภิชาติ มือถือ : 088 564 490
คุณรัฐรุจีย์ : 085 463 3658^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.