Header Ads

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพ (วัดธาตุทอง) อบรม นวดไทย ระดับ 2ฝึกอาชีพ วิชานวดไทย นับเป็นวิชาชีพที่อยู่ในความสนใจค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จาก ที่หลายหน่วยงานได้ทำการจัด ฝึกอาชีพ วิชาชีพนี้ ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวฝึกอาชีพวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งข่าวของการ อบรมอาชีพ ในวิชาการนวดไทยค่ะ แต่ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมได้นั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับที่ ทางผู้จัดอบรมได้กำหนดไว้ด้วยนะคะ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 2 (30 ชั่วโมง) จำนวน 20 คน

คุณสมบัติ มีดังนี้ 
- ผู้สมัคร ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ระดับ 1

เอกสารที่ใช้สมัคร
1.ใบผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯ ระดับ 1
2.ใบผ่านงาน หรือบันทึกผู้ ป่วย แก้อาการ 50 ผ่อนคลาย 50
3.ใบจบการฝึกอบรมไม่น อยกว า 330 ชั่วโมง
4.หากใบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ระดับ 1 ได้ คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ไม่ต้ องใช้ ใบผ่านงานตามข้ อ 2.

กำหนดฝึกอบรม
วันที่ 19 , 20 , 21 , 22 , 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
และจะทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนย์พัฒนาฝ๊มือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้ นไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

สมัครเข้าฝึกอบรม และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนยฺ์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 390 - 0261 - 4 ต่อ 122 , 123 , 124 และ 02 390 - 2212
เว็บไซต์ : home.dsd.go.th/bkk

** ดูข่าวฝึกอาชีพ นวดไทย ระดับ 1 >> คลิก <<


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ขับเคลื่อนโดย Blogger.