Header Ads

พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สมุทรปราการ ฝึกอาชีพ 2556

สวัสดีค่ะ ข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ ให้ท่านผู้อ่านทราบกันในวันนี้  มีหลายวิชา ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ ใช้เวลาใน การอบรมวิชาต่าง ๆ ก็ไม่นาน เปิดอบรมระยะสั้นเพียงไม่กี่วันเองนะคะ

วิชาที่เปิดอบรมนั้น ดูแล้วน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น การอบรมด้านภาษา อบรมด้านสุขภาพ ด้านนักบริหาร อบรมอาชีพ ด้านกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร ด้วยค่ะ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในปีงบประมาณ 2556 ดังนี้

 ด้านภาษาต่างประเทศ อบรมเวลา 18.00 น. - 21.00 น.
  1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น1
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น  
 • ฝึกอบรมวันที่ 11 , 13 , 18 , 20 , 25 , 27 มี.ค. 56
  2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น2
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 12 , 14 , 19 , 21 , 26 , 28 มี.ค. 56
  3) ภาษาจีนเบื้องต้น
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 11 , 13 , 18 , 20 , 25 , 27 มี.ค. 56
  4) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 12 , 14 , 19 , 21 , 26 , 28 มี.ค. 56  
   * ฝึกอบรมที่ ร.ร.สยามคอมพิวเตอร์ฯ สาขาเซ็นทรัล บางนา

  5) ภาษาเขมรเบื้องต้น
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 21 , 22 , 23 , 28 , 29 , 30 พ.ค 56 
  * สถานที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

ด้านสุขภาพ อบรมเวลา 09.00 น. -16.00 น.
  1) นวดแผนไทย
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 4 , 5 , 6 มี.ค. 56 
  2) นวดแผนไทย
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 1 , 2 , 3 ก.ค. 56 
  3) สปา
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 15 , 16 , 17 พ.ค. 56 
  4) สปา
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 5 , 6 , 7 ส.ค. 56 
  * สถานที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

ด้านนักบริหารระดับกลาง/สูง อบรมเวลา 09.00 น. -16.00 น.
  1) เทคนิคและศิลปะการเป็นผู้บังคับบัญชา
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่  20 - 21 มี.ค. 56 
  2) จิตวิทยาการบริหาร
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 15 - 16 ม.ค. 56 
  * สถานที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ อบรมเวลา 09.00 น. -16.00 น.
  1) การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการ
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  25 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 29 - 30 ม.ค. 56 
  2) การสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  25 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 11- 12 มิ.ย 56 
  * สถานที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

การพัฒนาบุคลากรฝึกเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน อบรมเวลา 09.00 น. -16.00 น.
  1) การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่น1 
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  25 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 12 - 13 ธ.ค. 55 
  2) การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่น 2
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 25 - 26 มิ.ย 56 
  3) เทคนิคการจูงใจลูกน้องและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 12 - 13 ก.พ. 56 
  4) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 19 , 20 , 21 ก.พ. 56 
  5) เทคนิคการสอนงาน
 • อบรม 18 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 21 , 22 , 23 พ.ค. 56 
  6) การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 19 - 21 มิ.ย 56 
  7) ภาวะผู้นำและหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 27 - 28 มี.ค. 56 
  8) เทคนิคการลดและการบริหารต้นทุน
 • อบรม 12 ชั่วโมง จำนวน  20 คน / รุ่น
 • ฝึกอบรมวันที่ 22 - 23 ม.ค. 56 
  * สถานที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

หลักฐานการสมัครเข้าฝึกอบรม :
 1. ใบสมัคร 
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
หมายเหตุ: ทุกหลักสูตรที่เปิดอบรมข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ผู้ที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถาม :
ฝ่ายพัฒนาการประกอบการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เว็บไซต์: home.dsd.go.th/central
โทรศัพท์: 02 - 315 3780 - 9 ต่อ 1107
โทรสาร: 02 - 315 - 3780 - 9 ต่อ 2416

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.