Header Ads

อบรมฟรี เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.)
    
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้า ฝึกอบรมบ่มเพาะธุรกิจ ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    
เพื่อสนับสนุนให้ ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่  สามารถสร้างโอกาสธุรกิจด้วยตนเองได้

หลักสูตรที่เปิดอบรมคือ
  • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่าขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย
  • โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจงานดอกไม้
โดยผู้เข้าอบรม จะได้รับความรู้ด้านการบริหาร การจัดการการตลาด และเทคนิคการขาย รวมทั้งกฏหมาย การบัญชี และการฝึกภาคปฏิบัติการประกอบอาหารไทย ขนมไทย และงานดอกไม้

เปิดอบรมหลักสูตรละ 40 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2554

เริ่มอบรม วันที่ 13 มีนาคม – 29 พฤกษภาคม 2554
เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. –16.30 น.

สนใจสำรองที่นั่งด่วน ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 54
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (เทเวศร์)
โทรศัพท์ : 0 2282 9009 – 15 ต่อ 6093 – 4


ที่มา : ird.rmutp.ac.th

ขับเคลื่อนโดย Blogger.