Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ สมุทรปราการ จัดฝึกอบรมอาชีพ ปี 2558 วิชาชีพช่าง 6 สาขา


สวัสดีค่ะ มีข่าวประกาศรับสมัคร เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ สาขาช่างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จัดอบรมโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบค่ะ
รายละเอียดของประกาศรับสมัคร มีดังต่อไปนี้


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ประกาศรับสมัคร เยาวชน บุคคลทั่วไป และผู้ถูกเลิกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ในสาขาช่างต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีข้อกำหนดให้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้เพียงท่านละ 1 สาขาวิชาชีพเท่านั้นค่ะ และจะจัดการฝึกอบรม ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

สาขาช่างที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้ :-
1. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (รับวุฒิการศึกษา ม. 3)
2. ช่างเชื่อมอุตสาหกรรม (รับวุฒิการศึกษา ม. 3)
3. ช่างยนต์ รับวุฒิการศึกษา ม. 3
4. ช่างกลึง รับวุฒิการศึกษา ม. 3
5. ชางผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (รับวุฒิการศึกษา ป.6)
6. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น (รับวุฒิการศึกษา ป.6)

ระยะเวลาการฝึก 6 เดือน | รับสมัครวิชาละ 10 คน | ฝึกอบรม ธันวาคม - พฤษภาคม 2558 (สมัครครบเปิดฝึกได้ทันที)

หลักฐานการรับสมัคร :
 • ประกาศนียบัตร หรือใบ ร.บ. หรือใบรับรองความรู้ พร้อมสำเนา
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมาวกและแว่นตาดำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก :-
 • ต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ผู้สมัครต้องการมีพื้นความรู้ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น
 • เป็นผู้ไม่มีโอกาสศึกษาต่อหรือไม่มีงานทำ หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น ยกเว้นการศึกษานอกโรงเรียน
 • มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาข่างนั้น ๆ
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 • ต้องมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานใดมาก่อน
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก :-
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเปิดฝึกอบรมตามกำหนดการฝึก
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกกับสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในระหว่างการฝึก

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
เลขที่ 1039 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 02 315 3799
เว็บไซต์ : home.dsd.go.th/central


ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.