Header Ads

ฝึกอบรม หลักสูตร การอภิบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการฝึกอาชีพ หลักสูตร การอภิบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก จัดโดย แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดฝึกอบรมฟรี ! เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก อย่างถูกต้อง แก่ผู้สนใจจะประกอบอาชีพทางด้านนี้ค่ะ


รายละเอียดของ โครงการฝึกอาชีพ หลักสูตร การอภิบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก มีดังนี้ค่ะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ :-
  1. ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการผู้ดูแลในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2. เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีงานทำ
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  • อายุ 17  ปีขึ้นไป 
  • จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  หรือเทียบเท่า 
  • มีภูมิลำเนา อยู่ในกรุงเทพ ฯ 
  • มีสุขภาพแข็งแรง  
* โดยฝึกอบรมฟรีค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่าย

เอกสารการสมัคร :-
  • ใบสมัคร ให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมบนขวาของใบสมัคร และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ครบถ้วนเรียบร้อย 
  • วุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา และลงชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง”) 
  • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา และลงชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
-  รูปแบบของการฝึกอบรม จะฝึกทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
-  ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 320  ชั่วโมง (40  วัน)
ประกอบด้วย
-  ทฤษฎี จำนวน 160 ชั่วโมง (20  วัน)
-  เรียนสัปดาห์ละ  5  วัน ๆ ละ 8 ชั่วโมง เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
-  ฝึกปฏิบัติ จำนวน 160 ชั่วโมง (20  วัน) เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 8  ชั่วโมง เวลา  08.00 น. – 17.00 น.

กำหนดวันฝึกอบรม (ในปี 2557 กำหนดจัด 1 รุ่น) คือ วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557 รับจำนวนจำกัดนะคะ เพียง 30 คนค่ะ

-  สถานที่ที่ใช้ในการอบรม ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลหัวเฉียว

สมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ :-
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

สอบถาม : แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โทรศัพท์ : 02 - 225 0020

คลิกชมหลักสูตรฯ อบรม ปี 2558 >> โครงการฝึกอาชีพ หลักสูตร การอภิบาลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.