Header Ads

อัพเดทข่าว รร.ฝึกอาชีพดินแดง 1 รับรุ่นที่ 2/2557


สวัสดีค่ะ.. วันนี้มีข่าวอัพเดทหลักสูตร ฝึกอาชีพระยะสั้น 200 ชั่วโมง ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 มารายงายค่ะ ^^
โดยขณะนี้ทาง โรงงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไป เข้าเรียนฝึกวิชาชีพต่าง ๆ รุ่นที่ 2/2557 หลักสูตรระยะสั้น เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และจะเปิดเรียนในวันที่ 1 กันยายน 2557 ค่ะ
วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม ดังนี้ค่ะ
 • วิชาช่างเครื่องจักรยานยนต์
 • วิชาช่างไฟฟ้ารองรับน้ำหนักห้ามล้อจักรยานยนต์
 • วิชาช่างเทคโนโลยีจักรยานยนต์
 • วิชาช่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
 • วิชาช่างเครื่องยนต์ดีเซล
 • วิชาช่างไฟฟ้ารถยนต์
 • วิชาช่างปรับอากาศรถยนต์
 • วิชาช่างเครื่องล่างรถยนต์
 • วิชาช่างส่งกำลังรถยนต์
 • วิชาช่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด
 • วิชาช่างแก๊สรถยนต์
 • วิชาช่างเครื่องเสียง  
 • วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน
 • วิชาช่างโทรทัศน์ชั้นต้น
 • วิชาช่างแท็ปแล็ต
 • วิชาช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • วิชาช่างเครื่องทำความเย็น
 • วิชาระบบเครือข่าย
 • วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่ออาชีพ
 • วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 • วิชาพิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • วิชาอินเตอร์เน็ตและสร้าเว็บไซต์  
 • วิชาผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล  
 • วิชาสปาผิวกาย  
 • วิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  
 • วิชาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว  
 • วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  
 • วิชาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ
 • วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • วิชาภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร  
 • วิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  
 • วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 • วิชาขนบอบ  
 • วิชาอาหารไทย
 • วิชาอาหารนานาชาติ
* รอบเช้า , บ่าย , ค่ำ (รอบละ 3 ชม.ค่ะ) วิชาชีพใด เปิดสอนรอบไหนบ้าง สอบถามจากทางโรงเรียนฝึกอาชีพฯ นะคะ 

ผู้สมัครเรียนมีคุณสมบัติ ดังนี้ :
- ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป มีวามรู้อ่านออกเขียนได้
- มีสัญชาติไทยและมีความประพฤติเรียบร้อย
- มีร่างกาย/สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนในวิชาชีพนั้นๆ
- ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

*ผู้สมัครเรียน วิชาช่างโทรทัศน์ ต้องผ่านการเรียนวิชาช่างวิทยุ หรือช่างเครื่องเสียง หรือต้องมีประสบการณ์การทำงาน หรือมีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านอิเล็คทรอนิกส์มาก่อน (โดยมีหลักฐานมาแสดง)

หลักฐานทีใช้ในการรับสมัคร :
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ค่าใช้จ่าย :
- ค่าสมัคร 5 บาท
- ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท (หมวดหมู่วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชานวดไทยสปา 300 บาท)

ผู้สนใจติดต่อและสอบถามได้ที่ :
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 (ห้องธุรการ ชั้น 2)
4095 / 29 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ในวันและเวลาราชการค่ะ
โทรศัทพ์ : 02 246 1592
โทรสาร : 02 245 6954


^^  ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมบล็อกค่ะ  ^^


ที่มา : แผ่นพับ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1
ขับเคลื่อนโดย Blogger.