Header Ads

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1/2557สารพัดช่างลำปาง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการ ฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2557 โดยมีแผนกวิชาชีพต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เช่น
แผนกอาหาร  แผนกตัดเสื้อ แผนกเสริมสวย แผนกตัดผมชาย แผนกดนตรี และ แผนกศิลปประดิษฐ์

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาชีพ ที่ผู้เรียนสามารถ นำทักษะความรู้จากการฝึกอบรม ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะนำไป ประกอบอาชีพหลัก สร้างกิจการส่วนตัว หรือเสริมสร้างเป็นรายได้พิเศษ ในยุคสภาวะเศษฐกิจซบเซาแบบนี้


วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 
ที่ตั้ง : 551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

เปิดฝึกอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • รอบเช้า : 9.00 น. - 12.00 น. 
 • รอบบ่าย : 13.00 น. - 16.00 น.
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ / รายวิชา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ / รายวิชา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป / รายวิชา
หมายเหตุ : ผู้สมัคร ต้องนำหลักฐานการสมัครมาให้ครบ ตามที่กำหนด  

วิชาชีพที่เปิดฝึกอบรม อาทิเช่น
แผนกอาหาร - ขนม 
 • ขนมอบ 2 (คุกกี้ , เค้ก - เค้กชั้นสูง , แต่งหน้าเค้ก) 
 • อาหารไทย , อาหารจีนและจัดบริการอาหาร
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม (การจัดและบริการอาหารว่าง)
 • อาหารนานาชาติ
 • ขนมไทยเพื่ออาชีพ (ขนมไทยมงคล 9 อย่าง)
 • ขนมประเภทนึ่ง , กวน , ไช่ และทั่วไป)
 • ขนมอบ 1 (ขนมปัง , พาย , โดนัท , เอแคร์ , ครีมพัฟไดฟูกู และขนมอบทั่วไป)
 • อาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
แผนกวิชา ชางตัดเสื้อสตรี
 • เสื้อสมัยนิยม 2 กระเป๋า Quilt 1 เพื่ออาชีพ กระเป๋า
 • พื้นเมือง Quilt เพื่ออาชีพ การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า 
แผนกวิชา เสริมสวย
 • สระเซทสมัยนิยม 
 • การทำสีผมและการยืดผม 
 • การเกล้าผม -ถักเปียและทำตัว 
 • ซอย - ตัดสมัยนิยม 
 • การออกแบบทรงผม 
 • การทำสปาผิวหน้าและการแต่งหน้า 
แผนกวิชา ตัดผมชาย
 • การตัดผมชายเบื้องต้น 
 • การแต่งผมชายสมัยนิยม 
 • ผมทรง Handsome (รองทรง) 
 • การตัดผมชายเบื้องต้น 
แผนกวิชา ดนตรี
 • กีตาร์คลาสสิค 
แผนกวิชา ศิลปประดิษฐ์ 
 • ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 
 • การจัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ 
หากท่านใดสนใจ การฝึกวิชาชีพระยะสั้น ของทาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ดังกล่าวนี้ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดูตารางกำหนดวันอบรม และรายวิชาได้ที่ :-
เว็บไซต์ : www.lampangpoly.ac.th


 ขอขอบคุณที่ติดตาม และเยี่ยามชมบล็อกค่ะขับเคลื่อนโดย Blogger.